środa, 22 września 2021
Motto Szkoły

 "Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!."

 Władysław Orkan

 

Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia nr  15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Niedźwiedziu
z dnia  31 sierpnia 2020 roku
 
 
 
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIEDZIU
 
Podstawa prawna:
Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w czasie przerw o godz.. : klasy I – III :1110 ; klasy IV – VIII : 1130 ; 1230
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy w stołówce.

 

§ 2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
 
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnienie są:
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu wnoszący opłaty indywidualnie
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, których dożywianie finansuj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
 • Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
 
2. Zapisy na obiady w sekretariacie szkoły poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie na cały miesiąc do dnia 5 każdego miesiąca
§ 3
Opłaty za posiłki
 
 1.  Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Wysokość opłat:
 • Opłata za wyżywienie uczniów jest naliczana w wysokości 100 % kosztów surowca zużytego do przyrządzenia posiłków
 • Odpłatność stawki dziennej za posiłki dla uczniów ustala się w wysokości 3,00 zł
 • Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu
 • Odpłatność dla pracowników ustala się w wysokości 4,00 zł
 • Wysokość opłaty określa dyrektor szkoły po kalkulacji kosztów
3. Opłaty za obiady za dany miesiąc dokonuje się w sekretariacie szkoły
4. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na kwitariuszu.
5. W przypadku uczniów dożywianych opłaty są regulowane innymi przepisami w tym porozumieniem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
6. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu przyczyn losowych (choroba, wycieczka)
7. Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się w sekretariacie 
Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet następnego miesiąca lub podlegać zwrotowi.
 
8.  Szczegółowe zasady dotyczące zwrotów:
 • W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole zgłasza się ten fakt w sekretariacie z wyprzedzeniem.
 • W wyjątkowych przypadkach ( nagłej choroby, innych zdarzeń) zgłasza się ten fakt do godziny 8.00 w sekretariacie szkoły).
 • W przypadku wycieczek klasowych i innych o nieobecności uczniów powiadamiają organizatorzy wyjazdu na tydzień przed planowanym wyjazdem.
W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku opłata nie podlega zwrotowi.
 
§4
Zasady zachowania się w stołówce
 
9.  Uczniowie powinni:
 • Stosować się do poleceń personelu
 • Spokojnie poruszać się po stołówce ( nie wolno biegać, przepychać się)
 • Zachować porządek przy odbiorze, spożywaniu dania oraz przy oddawaniu naczyń
 • Zachowywać się cicho i kulturalnie
 • Zostawić po sobie porządek (odnieść naczynia, zasunąć krzesło)
 • Opuścić stołówkę po skończonym posiłku
 • Szanować naczynia i sztućce
 • Za szkody wyrządzone w stołówce odpowiada uczeń a finansowo jego rodzice
 
§ 5
Postanowienia końcowe
 
1.    O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio