czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym 2019/2020.

 REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW

EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NIEDŻWIEDZIU
 
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn.30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz.811.
Regulamin wypożyczenia i korzystania z darmowych
podręczników i materiałów edukacyjnych jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych
podręczników lub materiałów edukacyjnych, reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
c) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 
Rozdział II
Zadania biblioteki szkolnej
1. Biblioteka gromadzi podręczniki,
materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową i elektroniczną
3.Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub  materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 
Rozdział III
Przyjęcie podręczników na stan szkoły
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.
 
Rozdział IV
Udostępnianie zbiorów
1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy  uczniowie Szkoły, zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 15 czerwca danego roku szkolnego.
 
Rozdział V
Procedura wypożyczania podręczników
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami pobiera z Biblioteki podręczniki w ilości równej liczbie uczniów swojej klasy.
2.Materiały ćwiczeniowe zakupione dla uczniów z klas objętych dotacją celową przekazywane są nauczycielom poszczególnych przedmiotów dla, których są zamawiane. Nauczyciele przekazują materiały uczniom bez  obowiązku ich zwrotu na koniec roku szkolnego
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłaszali.
4. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach
korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.
5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych  podręczników i materiałów edukacyjnych.
Regulamin jest dostępny na str. internetowej biblioteki szkolnej.
6.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
Rozdział VI
Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki
1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o ich stan użytkowy, zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę,
jeśli wcześniejsza uległa  zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie  wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.
6. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające dalsze ich wykorzystywanie.
7. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
8. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub
materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 
Rozdział VII
Zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika
1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili  wypożyczenia.
2. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia :
- odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go do biblioteki lub sekretariatu w terminie do 30 sierpnia.
W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym.
3. Stopień zniszczenia lub uszkodzenia podręczników określa zespół ds. podręczników  powołany przez Dyrektora Szkoły.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu  jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor  Szkoły.
6. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2017
roku.
Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio