czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Rekrutacja

 Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

w Zespole Szkoły  i Gimnazjum w Niedźwiedziu
w roku szkolnym 2014/2015
 
I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
b) ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów   do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.)
d) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli                  i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2010 r.)
II. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły i przez ogłoszenia  
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   183317024
III. Obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. W roku szkolnym 2014/2015  spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci;
- urodzone w 2007 r.
- urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
3. w roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
IV. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
 
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.
4. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
VI. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły.
3. Po dostarczeniu przez rodzica opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje o odroczeniu.
VII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na zgłoszeniu się do szkoły rodzica lub prawnego opiekuna z dokumentami tożsamości oraz danymi osobowymi dziecka
VIII. Przepisy końcowe
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
IX. Załączniki :
Nr 1 - podanie o przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
Nr 2 - podanie o przyjęcia dziecka do gimnazjum
Nr 3 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio