piątek, 16 listopada 2018

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulamin realizacji i oceniania projektów

 
Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich
Załącznik do statutu Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu
 
Ustalenia ogólne
1.Kazdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w minimum jednym projekcie, w ciągu trzech lat trwania nauki w gimnazjum.
2.Projekty są realizowane w klasie  drugiej w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pierwszym semestrze klasy trzeciej.
3. Projekty mogą być realizowane w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
4. Czas trwania realizacji projektów od trzech  tygodni  do sześciu tygodni (projekty badawcze mogą trwać dłużej).
5. Udział ucznia w jednym projekcie w danym roku szkolnym  ma wpływ na ocenę   z zachowania .
6. Jeśli  w projekcie są realizowane  treści programowe z danego przedmiotu może on być każdorazowo  nagradzany oceną cząstkową  przez nauczyciela prowadzącego projekt, na warunkach wcześniej określonych.
7. Ocenianie  za realizację projektu jest jedną  ze składowych wpływających na  końcową ocenę z zachowania, w roku realizacji projektów.
Zadania nauczycieli
1.  Dyrektor  jest odpowiedzialny za realizację projektów szkolnych
2. Dyrektor  powołuje nauczycieli opiekunów projektów.
3. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie 2 grup projektowych.
4. Zadania nauczyciela opiekuna projektów;
 • Przyjmowanie uczestników  projektu
 • Omówienie z uczniami   scenariusza projektu.
 • Podpisanie z uczniami warunków realizacji projektu ( czas  trwania, częstotliwość spotkań, sposób dokumentowania pracy, podział ról i zadań, sposób oceniania)
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Organizowanie opieki nad  uczniami podczas działań  projektowych.
 • Pomoc w realizacji projektu i motywowanie uczniów.
 • Ocena projektu
 • Uczestniczenie w samoocenie ucznia i ocenie koleżeńskiej
 • W przypadku projektu międzyprzedmiotowego koordynacja  pracy  innych nauczycieli.
 • Odpowiedzialność  za prezentację  efektów końcowych.
 • Komunikacja z wychowawcą w sprawie oceny z zachowania.
5. Zadania nauczycieli  niebędących opiekunami projektów
 • Konsultacje z godnie z ustalonym harmonogramem.
 • Prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu.
 • Współpraca z opiekunem projektów.
 • Udział w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
6.Zadania wychowawcy klasy
 • Informowanie uczniów i  rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 • Prowadzenie działań  organizacyjnych związanych z realizacją  projektu przez wszystkich uczniów klasy .
 • W uzasadnionych przypadkach  przydziela  ucznia do realizacji danego projektu (nie wybrał tematu, nie określił zespołu, nie złożył deklaracji z powodów niezależnych od siebie , wyraził  brak chęci zaangażowania się w prace projektową ,lub inne losowe sytuacje).
 • Monitorowanie udziału  ucznia  w realizacji projektu i informowanie  rodziców
 • Komunikowanie  z opiekunami projektów w sprawie oceny z zachowania.
 • Prowadzenie dokumentacji udziału ucznia w projekcie (dziennik ,arkusz ocen, zapis na świadectwie)
Działania projektowe.
1. W terminie do 30 czerwca nauczyciele przestawią zestaw tematów projektów określając ich typ. Tematyka może uwzględnić propozycje uczniów. Z dniem 1 września dyrektor zatwierdza listę tematów.
2. Na pierwszym zebraniu rodziców wychowawca informuje rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektów oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem i podaje listę tematów.
4. Do 1 października uczniowie dokonują  wyboru tematu, składając wspólną pisemną deklarację, ze wskazaniem wszystkich członków zespołu. Nie przewiduje się zmiany zespołu i tematu projektu w trakcie jego realizacji.
5. Zepoły realizujące projekt mogą liczyć od 2 do 4osób. Mogą to być zespoły międzyoddziałowe. Dopuszcza się możliwość realizacji projektów zewnętrznych.
6. Etapy realizacji projektu:
 • Wybór tematu
 • Scenariusz projektu
 • Harmonogram działań
 • Podział zadań
 • Zawarcie kontraktu z odpowiedzialnym za projekt, który zawiera:
 • miejsce i terminy konsultacji
 • termin wykonania projektu
 • kryteria  i sposób oceniania
 • akceptację wyznaczonych ról i zadań
 • Przygotowanie wzorów dokumentów i omówienie kryteriów oceniania.
 • Określenie efektów  końcowych i sposobu prezentacji.
7. Etap końcowy.
 • Realizacja projektów powinna się zakończyć  30 kwietnia danego roku szkolnego.
 • Projekty są prezentowane publicznie  na forum szkoły  m.in. w czasie tzw. Dniu Projektów , podczas 15 minutowego apelu szkolnego, wobec rodziców  na wspólnym spotkaniu. Forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 • W zależności od problematyki projektów w prezentacjach jako obserwatorzy lub zaproszeni goście mogą uczestniczyć Rodzice uczniów, osoby lub przedstawiciele samorządów, organizacji, z którymi wiązała się problematyka projektów.
 • Oceny projektu dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za  projekt,  o której informuje wychowawcę klasy. Ocenie projektu podlega w szczególności.
  • Współpraca w zespole i praca indywidualna
  • Sposób prezentacji  projektu
  • Sprawozdanie projektu ( karta realizacji projektu)
  • Samoocena uczniów
  • Uczeń, który zrealizował w ciągu roku  więcej niż jeden projekt pod kierunkiem nauczyciela decyduje , który projekt wpisać na świadectwo.
 • W zależności od oceny, uczeń otrzyma pulę punktów, zgodną z WSO, która będzie miała wpływ na ocenę z zachowania(1-10).
 • Do końca  roku  szkolnego  uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują sprawozdania z projektów , które mogą być umieszczone na stronie internetowej.
 • Na ocenę z zachowania ma wpływ realizacja jednego projektu w danym roku szkolnym .
Ustalenia dodatkowe
1. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla nauczyciela i ucznia.
2. Ustalenia regulaminu mogą ulec zmianie pod wpływem bieżących potrzeb lub zmiany przepisów ogólnych.
3. Dyrektor  rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów.
4. Dyrektor  decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu w przypadkach uzasadnionych na wniosek udokumentowany, przez rodzica.
5. Obowiązująca dokumentacja przy realizacji projektu.
 • Karta projektu
 • Kontrakt
 • Karta samooceny ucznia
 • Karta oceny  projektu
 • Sprawozdanie z realizacji projektu
6. Dokumnetcja projektu przechowywana jest w Szkole do czasu ukończenia Gimnazjum przez  ucznia.
 
 

 

Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
 
CMS Tractable by Marketing Studio