czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulamin realizacji i oceniania projektów

 
Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich
Załącznik do statutu Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu
 
Ustalenia ogólne
1.Kazdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w minimum jednym projekcie, w ciągu trzech lat trwania nauki w gimnazjum.
2.Projekty są realizowane w klasie  drugiej w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pierwszym semestrze klasy trzeciej.
3. Projekty mogą być realizowane w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
4. Czas trwania realizacji projektów od trzech  tygodni  do sześciu tygodni (projekty badawcze mogą trwać dłużej).
5. Udział ucznia w jednym projekcie w danym roku szkolnym  ma wpływ na ocenę   z zachowania .
6. Jeśli  w projekcie są realizowane  treści programowe z danego przedmiotu może on być każdorazowo  nagradzany oceną cząstkową  przez nauczyciela prowadzącego projekt, na warunkach wcześniej określonych.
7. Ocenianie  za realizację projektu jest jedną  ze składowych wpływających na  końcową ocenę z zachowania, w roku realizacji projektów.
Zadania nauczycieli
1.  Dyrektor  jest odpowiedzialny za realizację projektów szkolnych
2. Dyrektor  powołuje nauczycieli opiekunów projektów.
3. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie 2 grup projektowych.
4. Zadania nauczyciela opiekuna projektów;
 • Przyjmowanie uczestników  projektu
 • Omówienie z uczniami   scenariusza projektu.
 • Podpisanie z uczniami warunków realizacji projektu ( czas  trwania, częstotliwość spotkań, sposób dokumentowania pracy, podział ról i zadań, sposób oceniania)
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Organizowanie opieki nad  uczniami podczas działań  projektowych.
 • Pomoc w realizacji projektu i motywowanie uczniów.
 • Ocena projektu
 • Uczestniczenie w samoocenie ucznia i ocenie koleżeńskiej
 • W przypadku projektu międzyprzedmiotowego koordynacja  pracy  innych nauczycieli.
 • Odpowiedzialność  za prezentację  efektów końcowych.
 • Komunikacja z wychowawcą w sprawie oceny z zachowania.
5. Zadania nauczycieli  niebędących opiekunami projektów
 • Konsultacje z godnie z ustalonym harmonogramem.
 • Prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu.
 • Współpraca z opiekunem projektów.
 • Udział w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
6.Zadania wychowawcy klasy
 • Informowanie uczniów i  rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 • Prowadzenie działań  organizacyjnych związanych z realizacją  projektu przez wszystkich uczniów klasy .
 • W uzasadnionych przypadkach  przydziela  ucznia do realizacji danego projektu (nie wybrał tematu, nie określił zespołu, nie złożył deklaracji z powodów niezależnych od siebie , wyraził  brak chęci zaangażowania się w prace projektową ,lub inne losowe sytuacje).
 • Monitorowanie udziału  ucznia  w realizacji projektu i informowanie  rodziców
 • Komunikowanie  z opiekunami projektów w sprawie oceny z zachowania.
 • Prowadzenie dokumentacji udziału ucznia w projekcie (dziennik ,arkusz ocen, zapis na świadectwie)
Działania projektowe.
1. W terminie do 30 czerwca nauczyciele przestawią zestaw tematów projektów określając ich typ. Tematyka może uwzględnić propozycje uczniów. Z dniem 1 września dyrektor zatwierdza listę tematów.
2. Na pierwszym zebraniu rodziców wychowawca informuje rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektów oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem i podaje listę tematów.
4. Do 1 października uczniowie dokonują  wyboru tematu, składając wspólną pisemną deklarację, ze wskazaniem wszystkich członków zespołu. Nie przewiduje się zmiany zespołu i tematu projektu w trakcie jego realizacji.
5. Zepoły realizujące projekt mogą liczyć od 2 do 4osób. Mogą to być zespoły międzyoddziałowe. Dopuszcza się możliwość realizacji projektów zewnętrznych.
6. Etapy realizacji projektu:
 • Wybór tematu
 • Scenariusz projektu
 • Harmonogram działań
 • Podział zadań
 • Zawarcie kontraktu z odpowiedzialnym za projekt, który zawiera:
 • miejsce i terminy konsultacji
 • termin wykonania projektu
 • kryteria  i sposób oceniania
 • akceptację wyznaczonych ról i zadań
 • Przygotowanie wzorów dokumentów i omówienie kryteriów oceniania.
 • Określenie efektów  końcowych i sposobu prezentacji.
7. Etap końcowy.
 • Realizacja projektów powinna się zakończyć  30 kwietnia danego roku szkolnego.
 • Projekty są prezentowane publicznie  na forum szkoły  m.in. w czasie tzw. Dniu Projektów , podczas 15 minutowego apelu szkolnego, wobec rodziców  na wspólnym spotkaniu. Forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 • W zależności od problematyki projektów w prezentacjach jako obserwatorzy lub zaproszeni goście mogą uczestniczyć Rodzice uczniów, osoby lub przedstawiciele samorządów, organizacji, z którymi wiązała się problematyka projektów.
 • Oceny projektu dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za  projekt,  o której informuje wychowawcę klasy. Ocenie projektu podlega w szczególności.
  • Współpraca w zespole i praca indywidualna
  • Sposób prezentacji  projektu
  • Sprawozdanie projektu ( karta realizacji projektu)
  • Samoocena uczniów
  • Uczeń, który zrealizował w ciągu roku  więcej niż jeden projekt pod kierunkiem nauczyciela decyduje , który projekt wpisać na świadectwo.
 • W zależności od oceny, uczeń otrzyma pulę punktów, zgodną z WSO, która będzie miała wpływ na ocenę z zachowania(1-10).
 • Do końca  roku  szkolnego  uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują sprawozdania z projektów , które mogą być umieszczone na stronie internetowej.
 • Na ocenę z zachowania ma wpływ realizacja jednego projektu w danym roku szkolnym .
Ustalenia dodatkowe
1. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla nauczyciela i ucznia.
2. Ustalenia regulaminu mogą ulec zmianie pod wpływem bieżących potrzeb lub zmiany przepisów ogólnych.
3. Dyrektor  rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów.
4. Dyrektor  decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu w przypadkach uzasadnionych na wniosek udokumentowany, przez rodzica.
5. Obowiązująca dokumentacja przy realizacji projektu.
 • Karta projektu
 • Kontrakt
 • Karta samooceny ucznia
 • Karta oceny  projektu
 • Sprawozdanie z realizacji projektu
6. Dokumnetcja projektu przechowywana jest w Szkole do czasu ukończenia Gimnazjum przez  ucznia.
 
 

 

Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio