czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Projekt Regulaminu Funduszu SocjalnegoR e g u l a m i n


Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zespołu Szkoły i Gimnazjum w NiedźwiedziuPostanowienia ogólne§ 1


Niniejszy regulamin okresla zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i opiera się na przepisach:

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym

(Dz .U .z 1996 r .Nr 70 , poz . 335 z późniejszymi zmianami)

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. Nr 55 z późn. zm.)

 3. Porozumienia z dnia 15 listopada 2002r. Zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zasad współdziałania. ( Dz.Urz. MENiS z 2003r. Nr 1, poz. 6)


§ 2


Użyte w niniejszym regulaminie sformuowania oznaczają:

 1. Ustawa – ustawa z dnia 04.03.1994 r. o ZFŚS.

 2. Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 styczeń 1982 r.

 3. Szkoła – Zakład pracy


§ 3


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się

z corocznego:

 1. odpisu podstawowego , naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników niepedagogicznych zgodnie z art. 5, ptk 1 – 8a Ustawy.

 2. odpisu dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela.

 3. zwiekszeń określonych w art. 7, pkt 1 – 4 Ustawy .


§ 4


Naliczony corocznie Fundusz dzieli się następująco:

 1. 3/8 środków Funduszu przeznacza się na cele pożyczek mieszkaniowych zgodnie z umową zawartą z Zespołem Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej Miasto Nowy Sącz /załacznik do regulaminu/

 2. 5/8 środków Funduszu pozostaje w Zakładzie Pracy z przeznaczeniem na inne zadania socjalne.


§ 5


Kwota naliczonych odpisów wymienionych w § 3 podlega przekazaniu na odrębny rachiunek bankowy Funduszu.

Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodza na rok nastepny


Osoby uprawnione


§ 6


Do korzystania ze świadczeń Funduszu sa uprawnione osoby określone w art. 2 pkt 5 Ustawy zwane dalej „uprawnionymi”, a w szczególności:

 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin oraz przebywający na urlopach macierzyńskich , wychowawczych, zdrowotnych.

 2. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin:

  • dla, których jest to jedyna praca; korzystają ze wszystkich świadczeń socjalnych,

  • dla, których jest to praca dodatkowa; korzystaja ze świadczeń okreslonych w § 7 pkt 4

 3. Byli pracownicy szkoły (emeryci, renciści).

 4. Dzieci własne pracowników , dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole to do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.

 5. Dzieci byłych pracowników (emerytów, rencistów do lat j.w. )

 6. Członkowi rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.


Przeznaczenie Funduszu


§ 7


Środki Funduszu przeznacza się na:


 1. wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat, organizowanego w formie kolonii, obozów, wczasów wypoczynkowych ( świadczenie nie jest opodatkowane).

 2. Wczasów zakupionych w biurach turystycznych, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych,

 3. Wypoczynku organizowanego przez pracowników (uprawnionych) we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”,

 4. Zakup biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo- rekreacyjne

 5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.

 6. Zapomogi losowe (bezzwrotne).

 7. Pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi socjalne bezzwrotne) przyznanej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 8. Świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o których mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, wypłacane w terminie do 31 sierpnia każdego roku .

 9. Pomoc mieszkaniowa – na mocy umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu funduszem mieszkaniowym zarzadza Zespół Scenralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej ul. Batorego 61 33-300 Nowy Sącz


§ 8


 1. Środki rocznego dpisu określone w § 4 pkt. 2 Regulaminu są rozdzielane w sposób

następujący:


35 % na cele określone w § 7 pkt. 1,2,3,4,5

10 % na cele określone w § 7 pkt. 7

45 % na cele określone w § 7 pkt. 8

10 % na cele określone w § 7 pkt. 6


Wysokość świadczenia z Funduszu


§ 9

 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie ( np. w sekretariacie placówki lub dyrektora)

- wniosku o przyznanie świadczenia,

- zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18- 25 lat

- inne zaświadczenia i dowody (o poniesionych kosztach i stratach, prawie do mieszkania i inne).

 1. Niewykorzystane środki Funduszu na dana forme świadczenia , o których mowa w pkt 1

przechodzą na inna formę świadczenia.

 1. Wysokość przyznawanych świadczeń z Funduszu na różne formy wypoczynku uzależniona jest od średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń (napodstawie tabeli nr 1).

 2. Pomoc rzeczowa i zapomogi losowe przyznawane są ściśle określonym osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, a wysokość ich uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oceniane łącznie.

 3. Do końca kwietnia każdego roku pracownik winien oświadczyć o sytuacji materialnej rodziny. Dochód na jednego członka rodziny wyliczyć należy na podstawie zeznań PIT składanych według wzoru:

Średni dochód na osobę = (dochód + dochód współmałżonka) : przez liczbę osób w rodzinie (dzieci uprawnione do świadczeń § 6 pkt. 4).


§ 10


 1. Dopłata z funduszu na różne formy wypoczynku dla pracowników przyznawana jest w pierwszej kolejności pracownikom nie korzystającym ze świadczenia urlopowego. Przyznaje się ją w następującym zakresie:

  1. zorganizowane wczasy wypoczynkowe, wczasy profilaktyczno-lecznicze do 50 % średnich kosztów skierowania w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i według ustaleń na każdy rok kalendarzowy.

  2. wczasy zorganizowane we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” – według ustaleń na każdy rok kalendarzowy.

  3. kolonie, obozy, wczasy profilaktyczno-lecznicze dzieci i młodzieży, do 50 % średnich kosztów skierowania w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny według ustaleń na każdy rok.

 2. Pomoc losowa przysługuje w przypadku:

  1. zniszczenia mienia przez żywioł (pożar, powódź)

  2. nagłej choroby, nieszcześliwego wypadku pracownika (koszty leczenia, rehabilitacji)

  3. śmierci pracownika lub jego najbliższej rodziny,

  4. ciężkiej i długotrwałej choroby pracownika lub jego członka rodziny, pozostajacego na jego wyłącznym utrzymaniu,

  5. czasowego pogorszenia sytuacji materialnej w wyniku utraty pracy współmałżonka,

  6. choroby wymagajacej specjalistycznego leczenia związanego z dużymi kosztami.

  7. oraz innych wyżej nieprzewidzianych zdarzeń losowych


Wysokośc udzielanych zapomóg nie może przekraczać kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym okresie, a w odniesieniu do emerytów i rencistów najniższej emerytury w danym okresie.


§ 11


 1. Częstotliwośc świadczeń z Funduszu wynosi:

  1. świadczenia urlopowe dla nauczycieli – (zgodnie z odrębnymi przepisami)

  2. wczasy wypoczynkowe zorganizowane (krajowe, zagraniczne), wczasy profilaktyczno – lecznicze – raz na dwa lata,

  3. wczasy „pod gruszą” nie przekraczające 14 dni – raz w roku,

  4. kolonie, obozy, wczasy profilaktyczno – lecznicze dla dzieci i młodzieży pracowników – raz w roku,

  5. pomoc rzeczowo finansowa – raz w roku,

  6. zapomogi losowe – w przypadkach szczególnie uzasadnionych,

  7. inne świadczenia wykorzystywane w formie zbiorowej według okolicznosci i ustaleń rocznego planu,

  8. wycieczki organizowane przez szkołę – dwa razy w roku.


 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży powinny być złożone :

   • do 15 stycznia na okres ferii zimowych

   • do 15 czerwca na okres ferii letnich


 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi Zarządzeniem ustala

wartosc skierowania na dany rok.


 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego powinny być złożone najpóźniej do 15 czerwca, o dofinansowanie wypoczynku zimowego do 15 stycznia


 1. Pracownik, który korzysta z wczasów wypoczynkowych zorganizowanych nie może w tym samym roku starac się o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”


Postanowienia końcowe


§ 12


 1. Sprawy o charakterze socjalnym nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

 2. Wnioski należy składac w sekretariacie szkoły.

 3. W przypadkach odmownego załatwienia wniosku, osobie zainteresowanej powinno się podać uzasadnienie odmowy.

§ 13


 1. Z postanowieniami niniejszego regulaminu zapoznani zostali wszyscy pracownicy szkoły.

 2. Na wniosek osoby uprawnionej regulamin powinien być udostępniony jej do wglądu na każde żądanie .


§ 14


Załacznikami do regulaminu są:

 1. Umowa z Zespołem Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Ksiegowej w sprawie funduszu mieszkaniowego.

 2. Roczny preliminarz gospodarowania funduszem.

 3. Tabela dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Postępowanie


§ 15


Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.§ 16


Osoby uprawnione składają na ręce Dyrektora Szkoły wnioski o :

 1. dopłaty do wypoczynku, działalnosci kulturalno – sportowo – rekreacyjnej ,dopłatę do pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

 2. wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.


§ 17


 1. Dyrektor szkoły rozpatruje wnioski, o których mowa w § 16 w czasie jednego miesiąca od dnia wpływu, podejmując decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków z ZFŚS.

 2. Decyzje dyrektora szkoły w formie protokołu powinny zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpatrzenia wniosku, rozstrzygnięcie, wysokośc przyznanej kwoty w wypadku jej przyznania, uzasadnienie w przypadku odmowy przyznania.

§ 18

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie

w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2009 r.


Niedźwiedź, dnia 10.02.2009 r.

Załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychTABELA DOPŁAT Z ZFŚS

Lp.


Wysokośc dochodu na 1 osobę


Dopłata do wczasów i sanatorium

Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie


Dopłata do kolonii,

obozów dzieci i młodzieży

Dopłata do wycieczek jedno i dwudniowych

Pomoc rzeczowo – finansowa


1.Do 1276 zł


50%


Dieta + 20 % x14


50%


100%


2.Od 1278 zł do 1478 zł


40 %


Dieta x14


40%


90 %


3.Powyżej 1478 zł


30 %


80 % diety x 14


30 %


80 %Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio