piątek, 16 listopada 2018

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Projekt Regulaminu Funduszu SocjalnegoR e g u l a m i n


Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zespołu Szkoły i Gimnazjum w NiedźwiedziuPostanowienia ogólne§ 1


Niniejszy regulamin okresla zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i opiera się na przepisach:

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym

(Dz .U .z 1996 r .Nr 70 , poz . 335 z późniejszymi zmianami)

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. Nr 55 z późn. zm.)

 3. Porozumienia z dnia 15 listopada 2002r. Zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zasad współdziałania. ( Dz.Urz. MENiS z 2003r. Nr 1, poz. 6)


§ 2


Użyte w niniejszym regulaminie sformuowania oznaczają:

 1. Ustawa – ustawa z dnia 04.03.1994 r. o ZFŚS.

 2. Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 styczeń 1982 r.

 3. Szkoła – Zakład pracy


§ 3


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się

z corocznego:

 1. odpisu podstawowego , naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników niepedagogicznych zgodnie z art. 5, ptk 1 – 8a Ustawy.

 2. odpisu dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela.

 3. zwiekszeń określonych w art. 7, pkt 1 – 4 Ustawy .


§ 4


Naliczony corocznie Fundusz dzieli się następująco:

 1. 3/8 środków Funduszu przeznacza się na cele pożyczek mieszkaniowych zgodnie z umową zawartą z Zespołem Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej Miasto Nowy Sącz /załacznik do regulaminu/

 2. 5/8 środków Funduszu pozostaje w Zakładzie Pracy z przeznaczeniem na inne zadania socjalne.


§ 5


Kwota naliczonych odpisów wymienionych w § 3 podlega przekazaniu na odrębny rachiunek bankowy Funduszu.

Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodza na rok nastepny


Osoby uprawnione


§ 6


Do korzystania ze świadczeń Funduszu sa uprawnione osoby określone w art. 2 pkt 5 Ustawy zwane dalej „uprawnionymi”, a w szczególności:

 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin oraz przebywający na urlopach macierzyńskich , wychowawczych, zdrowotnych.

 2. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin:

  • dla, których jest to jedyna praca; korzystają ze wszystkich świadczeń socjalnych,

  • dla, których jest to praca dodatkowa; korzystaja ze świadczeń okreslonych w § 7 pkt 4

 3. Byli pracownicy szkoły (emeryci, renciści).

 4. Dzieci własne pracowników , dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole to do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.

 5. Dzieci byłych pracowników (emerytów, rencistów do lat j.w. )

 6. Członkowi rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.


Przeznaczenie Funduszu


§ 7


Środki Funduszu przeznacza się na:


 1. wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat, organizowanego w formie kolonii, obozów, wczasów wypoczynkowych ( świadczenie nie jest opodatkowane).

 2. Wczasów zakupionych w biurach turystycznych, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych,

 3. Wypoczynku organizowanego przez pracowników (uprawnionych) we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”,

 4. Zakup biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo- rekreacyjne

 5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.

 6. Zapomogi losowe (bezzwrotne).

 7. Pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi socjalne bezzwrotne) przyznanej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 8. Świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o których mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, wypłacane w terminie do 31 sierpnia każdego roku .

 9. Pomoc mieszkaniowa – na mocy umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu funduszem mieszkaniowym zarzadza Zespół Scenralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej ul. Batorego 61 33-300 Nowy Sącz


§ 8


 1. Środki rocznego dpisu określone w § 4 pkt. 2 Regulaminu są rozdzielane w sposób

następujący:


35 % na cele określone w § 7 pkt. 1,2,3,4,5

10 % na cele określone w § 7 pkt. 7

45 % na cele określone w § 7 pkt. 8

10 % na cele określone w § 7 pkt. 6


Wysokość świadczenia z Funduszu


§ 9

 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie ( np. w sekretariacie placówki lub dyrektora)

- wniosku o przyznanie świadczenia,

- zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18- 25 lat

- inne zaświadczenia i dowody (o poniesionych kosztach i stratach, prawie do mieszkania i inne).

 1. Niewykorzystane środki Funduszu na dana forme świadczenia , o których mowa w pkt 1

przechodzą na inna formę świadczenia.

 1. Wysokość przyznawanych świadczeń z Funduszu na różne formy wypoczynku uzależniona jest od średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń (napodstawie tabeli nr 1).

 2. Pomoc rzeczowa i zapomogi losowe przyznawane są ściśle określonym osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, a wysokość ich uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oceniane łącznie.

 3. Do końca kwietnia każdego roku pracownik winien oświadczyć o sytuacji materialnej rodziny. Dochód na jednego członka rodziny wyliczyć należy na podstawie zeznań PIT składanych według wzoru:

Średni dochód na osobę = (dochód + dochód współmałżonka) : przez liczbę osób w rodzinie (dzieci uprawnione do świadczeń § 6 pkt. 4).


§ 10


 1. Dopłata z funduszu na różne formy wypoczynku dla pracowników przyznawana jest w pierwszej kolejności pracownikom nie korzystającym ze świadczenia urlopowego. Przyznaje się ją w następującym zakresie:

  1. zorganizowane wczasy wypoczynkowe, wczasy profilaktyczno-lecznicze do 50 % średnich kosztów skierowania w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i według ustaleń na każdy rok kalendarzowy.

  2. wczasy zorganizowane we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” – według ustaleń na każdy rok kalendarzowy.

  3. kolonie, obozy, wczasy profilaktyczno-lecznicze dzieci i młodzieży, do 50 % średnich kosztów skierowania w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny według ustaleń na każdy rok.

 2. Pomoc losowa przysługuje w przypadku:

  1. zniszczenia mienia przez żywioł (pożar, powódź)

  2. nagłej choroby, nieszcześliwego wypadku pracownika (koszty leczenia, rehabilitacji)

  3. śmierci pracownika lub jego najbliższej rodziny,

  4. ciężkiej i długotrwałej choroby pracownika lub jego członka rodziny, pozostajacego na jego wyłącznym utrzymaniu,

  5. czasowego pogorszenia sytuacji materialnej w wyniku utraty pracy współmałżonka,

  6. choroby wymagajacej specjalistycznego leczenia związanego z dużymi kosztami.

  7. oraz innych wyżej nieprzewidzianych zdarzeń losowych


Wysokośc udzielanych zapomóg nie może przekraczać kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym okresie, a w odniesieniu do emerytów i rencistów najniższej emerytury w danym okresie.


§ 11


 1. Częstotliwośc świadczeń z Funduszu wynosi:

  1. świadczenia urlopowe dla nauczycieli – (zgodnie z odrębnymi przepisami)

  2. wczasy wypoczynkowe zorganizowane (krajowe, zagraniczne), wczasy profilaktyczno – lecznicze – raz na dwa lata,

  3. wczasy „pod gruszą” nie przekraczające 14 dni – raz w roku,

  4. kolonie, obozy, wczasy profilaktyczno – lecznicze dla dzieci i młodzieży pracowników – raz w roku,

  5. pomoc rzeczowo finansowa – raz w roku,

  6. zapomogi losowe – w przypadkach szczególnie uzasadnionych,

  7. inne świadczenia wykorzystywane w formie zbiorowej według okolicznosci i ustaleń rocznego planu,

  8. wycieczki organizowane przez szkołę – dwa razy w roku.


 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży powinny być złożone :

   • do 15 stycznia na okres ferii zimowych

   • do 15 czerwca na okres ferii letnich


 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi Zarządzeniem ustala

wartosc skierowania na dany rok.


 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego powinny być złożone najpóźniej do 15 czerwca, o dofinansowanie wypoczynku zimowego do 15 stycznia


 1. Pracownik, który korzysta z wczasów wypoczynkowych zorganizowanych nie może w tym samym roku starac się o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”


Postanowienia końcowe


§ 12


 1. Sprawy o charakterze socjalnym nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

 2. Wnioski należy składac w sekretariacie szkoły.

 3. W przypadkach odmownego załatwienia wniosku, osobie zainteresowanej powinno się podać uzasadnienie odmowy.

§ 13


 1. Z postanowieniami niniejszego regulaminu zapoznani zostali wszyscy pracownicy szkoły.

 2. Na wniosek osoby uprawnionej regulamin powinien być udostępniony jej do wglądu na każde żądanie .


§ 14


Załacznikami do regulaminu są:

 1. Umowa z Zespołem Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Ksiegowej w sprawie funduszu mieszkaniowego.

 2. Roczny preliminarz gospodarowania funduszem.

 3. Tabela dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Postępowanie


§ 15


Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.§ 16


Osoby uprawnione składają na ręce Dyrektora Szkoły wnioski o :

 1. dopłaty do wypoczynku, działalnosci kulturalno – sportowo – rekreacyjnej ,dopłatę do pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

 2. wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.


§ 17


 1. Dyrektor szkoły rozpatruje wnioski, o których mowa w § 16 w czasie jednego miesiąca od dnia wpływu, podejmując decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków z ZFŚS.

 2. Decyzje dyrektora szkoły w formie protokołu powinny zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpatrzenia wniosku, rozstrzygnięcie, wysokośc przyznanej kwoty w wypadku jej przyznania, uzasadnienie w przypadku odmowy przyznania.

§ 18

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie

w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2009 r.


Niedźwiedź, dnia 10.02.2009 r.

Załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychTABELA DOPŁAT Z ZFŚS

Lp.


Wysokośc dochodu na 1 osobę


Dopłata do wczasów i sanatorium

Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie


Dopłata do kolonii,

obozów dzieci i młodzieży

Dopłata do wycieczek jedno i dwudniowych

Pomoc rzeczowo – finansowa


1.Do 1276 zł


50%


Dieta + 20 % x14


50%


100%


2.Od 1278 zł do 1478 zł


40 %


Dieta x14


40%


90 %


3.Powyżej 1478 zł


30 %


80 % diety x 14


30 %


80 %Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
 
CMS Tractable by Marketing Studio