czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

projekt Regulaminu Pracy

Regulamin pracy

 

Zespołu Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu
Na podstawie art. 104 ustawy z dn.26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1997r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998r.) ustala się Regulamin Pracy o treści następującej:

 

Rozdział I


Postanowienia wstępne


§1


 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

 3. Pracownikach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników szkoły,

 4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Pracy.


 1. Regulamin Pracy w Zespole Szkoły i Gimnazjum im Władysława Orkana w Niedźwiedziu ustala porządek wewnętrzny oraz określa związane z działalnością Szkoły obowiązki pracodawcy i pracowników.


 1. Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.


 1. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.


§2


1. Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nie określony,

określony lub czas wykonywania określonej pracy. Nauczyciele zatrudniani są

również na podstawie mianowania.

2. Każda z umów, o której mowa w ust. l winna określać:

    • rodzaj pracy,

    • miejsce jej wykonywania,

    • termin rozpoczęcia pracy,

    • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.


Rozdział II


Obowiązki stron stosunku pracy


§3

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą.

 2. Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę.

 3. Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

 4. Zapewnić przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, a zwłaszcza przestrzeganie czasu pracy — punktualne rozpoczynanie i zakończenie wszystkich zajęć oraz pełne wykorzystanie nominalnego czasu pracy.

 5. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 6. Zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

 7. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.

 8. Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników.

 9. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

 10. Dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

 11. Przyjmować pracowników, uczniów i ich rodziców w sprawie skarg, wniosków i zażaleń.


§4


Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

 1. Przestrzegać ustalonego w Szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób

efektywny.

 1. Przestrzegać Regulaminu Pracy i założeń programu wychowawczego oraz ustalonego

w Szkole porządku.

 1. Dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych.

 2. Przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.

 3. Do przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywania pomocy i ułatwiania adaptacji zawodowej młodym pracownikom.

 4. Dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie i używać zgodnie z przeznaczeniem.

 5. Dbać o czystość i porządek swego stanowiska pracy i wokół niego.

 6. Zapobiegać sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku Szkoły.

 7. Przestrzegać tajemnicy służbowej.

 8. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy.

 9. Zabezpieczyć po zakończeniu pracy powierzone mu pomieszczenia i ich wyposażenie, Narzędzia, dokumenty, pieczęci itp., a także wyłączenia wszystkich urządzeń, które powinny być wyłączone.


Rozdział III


Czas pracy


§5


 1. Czas pracy pracowników administracji i obsługi nie może przekraczać 8 godzin na

dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

 1. Zakresy czynności oraz godziny pracy pracowników administracji i obsługi ustalane

są odrębnie.

 1. Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym określana jest odrębnymi

przepisami. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są prowadzone w

soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.

 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają

indywidualne umowy o pracę.

 1. Pora nocna w Szkole obejmuje czas pomiędzy 22.00 a 6.00 dnia następnego.§6


 1. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i

opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie

zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich nie może przekroczyć

40 godzin tygodniowo.

 1. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.

 2. Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane określa indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez Dyrektora.


§7


Dyrektor może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i

kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.


§ 8

 1. Klucze od drzwi wejściowych do szkoły sa w dyspozycji następujących osób: dyrektora szkoły mgr Tomasza Zawirskiego, sekretarz szkoły Stanisławy Liberda, sprzątaczek Józefy Cichórz, Marii Niedośpiał.

 2. Klucze od sal lekcyjnych przechowywane sa w pokoju nauczycielskim , klucze od kotłowni i piwnicy są w dyspozycji konserwatora Tadeusza Zapała, duplikaty wszystkich kluczy są w kancelarii szkoły do których ma dostęp dyrektor szkoły

 3. Po zakończeniu pracy w pomieszczeniach sprawdza się stan urządzeń elektrycznych, wodnych i innych , zamyka się okna (sprawdza ich zamknięcie) oraz zamyka się pomieszczenie na klucz i oddaje się klucz do pokoju nauczycielskiego.
Rozdział IV


Postanowienia porządkowe


§ 9


Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmuje się Dyrektor.


§ 10


 1. Zwolnienia od pracy są udzielane na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281).

 2. Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia tego udziela Dyrektor Szkoły.

 3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 wymagają odnotowania w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych. Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych winno być zgłoszone dyrektorowi osobiście, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.


§11


 1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien uprzedzić Szkołę.

 2. W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności pierwszego dnia jej trwania, jednak nie później niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 będzie usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

 4. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a na żądanie Dyrektora także odpowiednie dowody.


§12


Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie w

przypadkach uzasadnionych po uzyskaniu zgody Dyrektora.


§13


Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Dyrektorowi wszelkie przeszkody w

wykonywaniu pracy, jak również zawiadamiać Dyrektora o zakończeniu pracy w celu

otrzymania nowego zadania. Nauczycieli obowiązuje sprawdzenie wpisów w księdze

zastępstw i gdy występują podjęcie ich, bądź zawiadomienie o niemożliwości podjęcia.

§14


Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach

określonych w Kodeksie Pracy, Karty Nauczyciela lub odrębnych przepisach.


§15


1. Dokumentowanie obecności w pracy pracowników administracji i obsługi polega na

podpisaniu się na liście obecności danego dnia, a nauczycieli na wpisaniu tematu zajęć i

podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć.

2. Ewidencję obecności prowadzi sekretarz szkoły.

Rozdział V


Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych


§16


 1. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w dziale VII Kodeksu Pracy (art. 152-173).

 2. Przysługujący pracownikowi niepedagogicznemu urlop wypoczynkowy ustalony w planie urlopów przyznaje się w całości lub w częściach, z których jedna musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostałą część urlopu pracownik uzgadnia z Dyrektorem.

 3. Zasady udzielania urlopów nauczycielom reguluje Karta Nauczyciela.

 4. Plan urlopu ustala Dyrektor biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Szkoły.


§17


Dyrektor na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy Szkoły. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik zobowiązany jest przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.


§18


Część urlopu nauczyciela nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez Dyrektora w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni.


§ 19


Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.


§20


Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli złoży w tym celu odpowiednie oświadczenie.


Rozdział VI


Ochrona czasu pracy nauczyciela oraz uczniów.


§21


Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole i obejmuje także zajęcia wynikające z planu dydaktyczno- wychowawczego. Dyrektor winien równomiernie ,po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, obciążyć nauczycieli dodatkowo zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi, a także organizacyjnymi.


§22


W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły, należy w miarę możliwości zrezygnować z :

 1. Organizowania konferencji, narad i odpraw z udziałem nauczycieli, z wyjątkiem konferencji metodycznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub za jego zgodą.

 2. Udzielania nauczycielom urlopów lub zwolnień od pracy na zjazdy, konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje o ile obowiązek zwolnienia nie wynika z odrębnych przepisów.


§23


W godzinach przeznaczonych na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły nie należy:

Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio