czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

projekt Regulaminu Funduszu Zdrowotnego


Regulamin

gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu

Utworzony na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity ;Dz. U. z 2003 r Nr 118 poz.1112 z późniejszymi zmianami )


1.Tworzenie funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

1.1 Fundusz Zdrowotny, dla realizacji celu określonego w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112), tworzą środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszące 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.


2.Gospodarowanie środkami Funduszu Zdrowotnego

2.1. Środkami finansowymi Funduszu Zdrowotnego administruje Dyrektor szkoły.


2.2. Do zadań administratora należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego.

2.3. Dyrektor opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach przeznaczonych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym środków.

2.4.Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego:

2.5. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu Zdrowotnego są:
a) nauczyciele zatrudnieni w szkole co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) byli nauczyciele-emeryci i renciści naszej szkoły.


3. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

3.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi bezzwrotnej.

3.2. Wysokość zapomogi uzależnia się od:
a) rodzaju i przebiegu choroby,
b) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów w związku z przeprowadzeniem leczenia,
c) wysokości dochodu, przypadającego na członka rodziny nauczyciela.


3.3. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek musi być poparty aktualnym zaświadczeniem lekarskim i innymi załącznikami wymienionymi w obowiązującym druku.

3.4. Wniosek o przyznanie zapomogi może złożyć ponadto:
a) przełożony nauczyciela,
b) przedstawiciel związków zawodowych,
c) rada pedagogiczna szkoły,
d) opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

3.5. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W szczególnie ciężkich przypadkach można przyznać zapomogę powtórnie.


3.6 Wnioski rozpatrywane będą w terminach:


  • 15 marzec

  • 15 czerwiec

  • 15 listopad
    każdego roku

w wyjątkowo trudnych sytuacjach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.


3.7. Wnioski i decyzje są ewidencjonowane w rejestrze


Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio