środa, 22 września 2021
Motto Szkoły

 "Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!."

 Władysław Orkan

 

Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

SKS

 

 

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Sportowego

W Publicznym Gimnazjum w Niedźwiedziu

 

 

Wstęp

 

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzać przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne.

 

Program opracowałam na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwoju uczniów swojej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrałam zajęcia z gier zespołowych oraz  jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji.

 

Cele edukacyjne

 

1. Cel główny:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

 

2. Cele operacyjne :

    

 Uczeń powinien:

 • Znać i stosować różnorodne formy aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
 • Umieć przygotować swój organizm do wysiłku,
 • Rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność,
 • Znać podstawowe przepisy gier i zabaw,
 • Znać własne zdolności motoryczne i umieć dokonać samooceny,
 • Umieć stosować zasady fair play w czasie gier i zabaw,
 • Znać i stosować nazewnictwo i słownictwo sportowe,
 • Rozwijać umiejętności współpracy w grupie,
 • Stosować nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,
 • Czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach,
 • Rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągać wyższe wyniki sprawności fizycznej,

 

Treści kształcenia

 

1. Opanowanie techniki indywidualnej

 

Unihokej

 

 • Poruszanie się zawodnika – trzymanie kija chwytem ciasnym i szerokim,
 • Podania i przyjęcia piłki w miejscu o bandę z lewej i prawej strony.
 • Podanie i przyjęcia piłki w biegu,
 • Podania i przyjęcia piłki z partnerem w biegu zakończone strzałem na bramkę,
 • Podanie i przyjęcia piłki w trójkach,
 • Doskonalenie strzałów na bramkę z rzutu karnego i rzutu wolnego,
 • Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę ,
 • Nauka blokowania strzałów, odbieranie piłki przeciwnikowi,
 • Nauka zwodu ciałem w lewo i w prawo z ominięciem drugiej strony,
 • Rozgrywanie akcji 2 x 1,
 • Nauka obrony – krycie „każdy swego”
 • Gra bramkarza,
 • Doskonalenie poznanych elementów w grach i zabawach,

 

Piłka koszykowa

 

 • Gry i zabawy z piłką,
 • Sposoby poruszania się po boisku,
 • Rzuty do kosza z miejsca z biegu po zatrzymaniu , z biegu po kozłowaniu,
 • Podania piłki w miejscu i w biegu,
 • Przyjęcie oraz prowadzenie piłki,
 • Rzut do kosza jednorącz z miejsca,
 • Rzut do kosza jednorącz z wyskoku,
 • Rzut do kosza po podaniu partnera,
 • Zbieranie piłki z tablicy i pierwsze podanie ,
 • Taktyka obronna – „krycie każdy swego”
 • Taktyka atakowania – atak szybki,
 • Atak pozycyjny 2-1-2,
 • Uwalnianie partnera przez zastosowanie zmian i zasłon,
 • Zastosowanie podstawowych elementów taktycznych i technicznych w grze właściwej,

 

Piłka siatkowa

 

 • Gry i zabawy z piłką ,
 • Nauka i doskonalenie odbić piłki sposobem górnym,
 • Nauka i doskonalenie odbić piłki sposobem dolnym
 • Odbicia sposobem dolnym indywidualnie,
 • Odbicia sposobem górnym indywidualnie,
 • Odbicia sposobem dolnym w parach,
 • Nauka i doskonalenie zagrywki tenisowej,
 • Rozgrywanie piłki w zespole trójkowym,
 • Przebicie piłki oburącz przez siatkę po podaniu partnera- fragmenty gry,
 • Przebicie sposobem dolnym przez siatkę po wystawie partnera,
 • Odbicia sposobem górnym i dolnym przez siatkę,
 • Atak – nauka zbicia,
 • Nauka i doskonalenie zbicia piłki z podrzutu własnego i partnera,
 • Nauka i doskonalenie – kiwnięcia,
 • Kiwnięcie rąk blokujących – nauka i doskonalenie,
 • Doskonalenie doznanych elementów w grze właściwej.

   

2. Opanowanie elementów taktyki gry indywidualnej 
    i zespołowej.

3. Gra uproszczona i gra właściwa.

4. Nabywanie doświadczeń w zakresie organizacji oraz udziału
    w zajęciach i
rozgrywkach.

 • Sposoby zachowań podczas gry,
 • Wstępna „praktyka sędziowska”,
 • Wdrożenie do przestrzegania higieny sportowej,
 • Rola kapitana zespołu,
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
 • Zaznajomienie z różnymi systemami rozgrywek,

 

 

Procedury osiągania celów

 

1. Zasady nauczania:

 • Świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,
 • Poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,
 • Systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,
 • Trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go
  w nawyk,
 • Przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.

 

2. Metoda nauczania:

 • Analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość.
 • Syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
 • Kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod,

 

3. Formy nauczania:

 • Zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,
 • Ścisła – ma na celu nauczanie , ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki
  i taktyki,
 • Fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
 • Gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów.
 • Gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki
  i taktyki,
 • Gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

 

4. Sposoby osiągania celów:

 • Prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,
 • Metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,
 • Motywować uczniów do większej pracy,
 • Stawiać przed uczniami różnorodne zadania,
 • Eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
 • Realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
 • Rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
 • Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
 • Podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
 • Powierzać uczniom różne funkcje i zadania,
 • Mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

 

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu

 

Po realizacji programu uczeń:

 • Czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
 • Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,
 • Stosuje zasady fair play w czasie gier,
 • Zna podstawowe przepisy gier i zabaw,
 • Zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach
  i zabawach,
 • Jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
 • Podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych,
 • Wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.

 

Ewaluacja programu

 

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od uczniów informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach
i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.

 

Narzędzia stosowane do oceny programu:

 • Obserwacje uczniów,
 • Ankieta,
 • Ocena frekwencji na zajęciach,
 • Wyniki zawodów sportowych.

    

 

 

 

Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio