czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

SKS

 

 

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Sportowego

W Publicznym Gimnazjum w Niedźwiedziu

 

 

Wstęp

 

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzać przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne.

 

Program opracowałam na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwoju uczniów swojej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrałam zajęcia z gier zespołowych oraz  jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji.

 

Cele edukacyjne

 

1. Cel główny:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

 

2. Cele operacyjne :

    

 Uczeń powinien:

 • Znać i stosować różnorodne formy aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
 • Umieć przygotować swój organizm do wysiłku,
 • Rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność,
 • Znać podstawowe przepisy gier i zabaw,
 • Znać własne zdolności motoryczne i umieć dokonać samooceny,
 • Umieć stosować zasady fair play w czasie gier i zabaw,
 • Znać i stosować nazewnictwo i słownictwo sportowe,
 • Rozwijać umiejętności współpracy w grupie,
 • Stosować nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,
 • Czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach,
 • Rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągać wyższe wyniki sprawności fizycznej,

 

Treści kształcenia

 

1. Opanowanie techniki indywidualnej

 

Unihokej

 

 • Poruszanie się zawodnika – trzymanie kija chwytem ciasnym i szerokim,
 • Podania i przyjęcia piłki w miejscu o bandę z lewej i prawej strony.
 • Podanie i przyjęcia piłki w biegu,
 • Podania i przyjęcia piłki z partnerem w biegu zakończone strzałem na bramkę,
 • Podanie i przyjęcia piłki w trójkach,
 • Doskonalenie strzałów na bramkę z rzutu karnego i rzutu wolnego,
 • Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę ,
 • Nauka blokowania strzałów, odbieranie piłki przeciwnikowi,
 • Nauka zwodu ciałem w lewo i w prawo z ominięciem drugiej strony,
 • Rozgrywanie akcji 2 x 1,
 • Nauka obrony – krycie „każdy swego”
 • Gra bramkarza,
 • Doskonalenie poznanych elementów w grach i zabawach,

 

Piłka koszykowa

 

 • Gry i zabawy z piłką,
 • Sposoby poruszania się po boisku,
 • Rzuty do kosza z miejsca z biegu po zatrzymaniu , z biegu po kozłowaniu,
 • Podania piłki w miejscu i w biegu,
 • Przyjęcie oraz prowadzenie piłki,
 • Rzut do kosza jednorącz z miejsca,
 • Rzut do kosza jednorącz z wyskoku,
 • Rzut do kosza po podaniu partnera,
 • Zbieranie piłki z tablicy i pierwsze podanie ,
 • Taktyka obronna – „krycie każdy swego”
 • Taktyka atakowania – atak szybki,
 • Atak pozycyjny 2-1-2,
 • Uwalnianie partnera przez zastosowanie zmian i zasłon,
 • Zastosowanie podstawowych elementów taktycznych i technicznych w grze właściwej,

 

Piłka siatkowa

 

 • Gry i zabawy z piłką ,
 • Nauka i doskonalenie odbić piłki sposobem górnym,
 • Nauka i doskonalenie odbić piłki sposobem dolnym
 • Odbicia sposobem dolnym indywidualnie,
 • Odbicia sposobem górnym indywidualnie,
 • Odbicia sposobem dolnym w parach,
 • Nauka i doskonalenie zagrywki tenisowej,
 • Rozgrywanie piłki w zespole trójkowym,
 • Przebicie piłki oburącz przez siatkę po podaniu partnera- fragmenty gry,
 • Przebicie sposobem dolnym przez siatkę po wystawie partnera,
 • Odbicia sposobem górnym i dolnym przez siatkę,
 • Atak – nauka zbicia,
 • Nauka i doskonalenie zbicia piłki z podrzutu własnego i partnera,
 • Nauka i doskonalenie – kiwnięcia,
 • Kiwnięcie rąk blokujących – nauka i doskonalenie,
 • Doskonalenie doznanych elementów w grze właściwej.

   

2. Opanowanie elementów taktyki gry indywidualnej 
    i zespołowej.

3. Gra uproszczona i gra właściwa.

4. Nabywanie doświadczeń w zakresie organizacji oraz udziału
    w zajęciach i
rozgrywkach.

 • Sposoby zachowań podczas gry,
 • Wstępna „praktyka sędziowska”,
 • Wdrożenie do przestrzegania higieny sportowej,
 • Rola kapitana zespołu,
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
 • Zaznajomienie z różnymi systemami rozgrywek,

 

 

Procedury osiągania celów

 

1. Zasady nauczania:

 • Świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,
 • Poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,
 • Systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,
 • Trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go
  w nawyk,
 • Przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.

 

2. Metoda nauczania:

 • Analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość.
 • Syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
 • Kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod,

 

3. Formy nauczania:

 • Zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,
 • Ścisła – ma na celu nauczanie , ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki
  i taktyki,
 • Fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
 • Gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów.
 • Gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki
  i taktyki,
 • Gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

 

4. Sposoby osiągania celów:

 • Prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,
 • Metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,
 • Motywować uczniów do większej pracy,
 • Stawiać przed uczniami różnorodne zadania,
 • Eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
 • Realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
 • Rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
 • Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
 • Podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
 • Powierzać uczniom różne funkcje i zadania,
 • Mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

 

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu

 

Po realizacji programu uczeń:

 • Czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
 • Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,
 • Stosuje zasady fair play w czasie gier,
 • Zna podstawowe przepisy gier i zabaw,
 • Zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach
  i zabawach,
 • Jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
 • Podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych,
 • Wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.

 

Ewaluacja programu

 

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od uczniów informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach
i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.

 

Narzędzia stosowane do oceny programu:

 • Obserwacje uczniów,
 • Ankieta,
 • Ocena frekwencji na zajęciach,
 • Wyniki zawodów sportowych.

    

 

 

 

Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio